603/2021 - КИА ПИКАНТО С РЕГ.№ Р 9155 КК


ОБЯВЛЕНИЕ

2339 / 15.02.2023

Изпълнително дело №: 20218330400603

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.03.2023 г. до 20.04.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ШУКРАН РУЖДИ ЛЕЙЛЕК, а именно:

 

КИА ПИКАНТО с рег. № Р 9155 КК

- първа регистрация: 30.03.2007г.

- дата на промяна: 06.07.2020г.

- цвят: син

- места: 4+1

- рама № KNEBA24425T204085

- двигател № G4HE5013702                      

ЦЕНА: 2 366.00 лв.


 

наложен Запор в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по настоящото изпълнително дело

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.04.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.04.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.