175/2020 - ЛЕК АВТОМОБИЛ КИА КАРНАВАЛ С РЕГ.№ Р 6180 РК


ОБЯВЛЕНИЕ

9697 / 18.08.2021

Изпълнително дело №: 20208330400175

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните автомобили, собственост на МЕКОМ - ООД ООД, а именно:

3/ лек автомобил КИА КАРНИВАЛ с рег.№ Р 6180 РК

- първа регистрация: 19.12.2002г.

- цвят: сив металик

- рама № KNEUP751236374407

- двигател № J3560773

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 990.00 лв.


наложени Запори в полза на ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ /за всички автомобили/, наложени Запори по ИД 201983204002186 по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов /за всички автомобили/, наложени Запори в полза на взискателя Община Русе по настоящото изпълнително дело, наложен запор по ИД 20157600400633 по описа на ЧСИ Цветанка Георгиева /за автомобил с рег. № Р 8754 РК/

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на автомобилите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.