986/2020 - 9/24 ИД.Ч. ОТ НИВА НАХОДЯЩА СЕ В С.ЧЕРВЕНА ВОДА, МЕСТНОСТ КОЦЕВА ЧЕШМА


ОБЯВЛЕНИЕ

4522 / 16.09.2020

Изпълнително дело №: 20198330400986

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГРЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА /длъжник/ и МАРИЯНА МАНОЛОВА АНДРЕЕВА /съсобственик, дал съгласие, неговите идеални части да бъдат изнесени по реда на публична продан/, а именно:

      9/24 ид.ч. /девет двадесет и четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80460.41.5 /осем нула четири шест нула точка четири едно точка пет/, находящ се в с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, местност КОЦЕВА ЧЕШМА, с площ 11821 кв.м. /единадесет хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; категория на земята: 4 /четвърта/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 041005 /нула четири едно нула нула пет/. Съседи на поземления имот: 80460.41.3; 80460.39.620; 80460.41.4; 80460.201.155; 80460.201.152; 80460.201.151; 80460.48.631; 80460.42.593; 80460.41.6.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 6 360.00 лв.

 

вписана възбрана в полза на Община Русе, вписана Възбрана в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, цесионер на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.


Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.