753/2013 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ КОНУБУНАР


ОБЯВЛЕНИЕ

3045 / 15.07.2020

Изпълнително дело №: 20138330400753

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ, а именно:

 

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.159.49 /шест три четири две седем точка едно пет девет точка четири девет/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, местност КОНУБУНАР, с площ 673 кв.м. /шестстотин седемдесет и три квадратни метра/; трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 63427.159.49.1 /шест три четири две седем точка едно пет девет точка четири девет точка едно/ застроена площ: 10 кв.м. /десет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/; предназначение: друг вид сграда за обитаване. Съседи:63427.159.95; 63427.159.50; 63427.159.93; 63427.6.257; 63427.159.679.

По време на описа е констатирано, че сградата е съборена и са налични само основите са налични.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 9 440.00 лв.

Вписана Възбрана в полза на Юробанк България АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.