36/2014 - КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С.КОШАРНА, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1


ОБЯВЛЕНИЕ

6862 / 29.12.2019

Изпълнително дело №: 20148330400036

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.01.2020 г. до 17 часа на 27.02.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на САШО ВАСИЛЕВ РУСЕВ и ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РУСЕВА, обезпечили задълженията на „ФЕМИЛИ 1“ ЕООД, а именно:

         ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, по ул. „Васил Левски“ № 1 /едно/, със застроена площ от 105 кв. м. /сто и пет квадратни метра/, с вътрешни стълбища и изба под част от сградата, както и второстепенна сграда в двора, построени по силата на отстъпено право на строеж върху общински УПИ XVI /шестнадесет римско/, в квартал 46 /четиридесет и шест/, по регулационния план на село Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, одобрен със Заповед № 365/15.12.1988 г. На кмета на общината, целия с площ 1300 кв.м. /хиляда и триста квадратни метра/, при граници и съседи: селски път, УПИ XV и ул. „Васил Левски“

  ЦЕНА: 20 007.00 лв.

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота,

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.02.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.02.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.