439/2016 - Л.А. КРАЙСЛЕР ВОАЯДЖЕР С РЕГ.№ Р 2430 АТ


ОБЯВЛЕНИЕ

5152 / 14.10.2020

Изпълнително дело №: 20168330400439

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.11.2020 г. до 03.12.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следното превозно средство, собственост на ВИОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА, а именно:

Лек автомобил КРАЙСЛЕР ВОАЯДЖЕР /ВАН/ с рег.№ Р 2430 АТ

  • първа регистрация: 24.02.1997г.

  • дата на промяна: 21.11.2019г.

  • цвят: син металик

  • места: 4+1

  • шаси № 1C4GYN2C9VU112758

  • скорости: ръчни

Автомобилът разполага с валидна застраховка "Гражданска отговорност" и технически преглед до м. ноември 2020г.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 233.00 лв.

наложен запор в полза на взискателя ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Определямвсеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.12.2020 г., участвалите в публичната продан на 04.12.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.