477/2021 - 2 броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.КРАСЕН


ОБЯВЛЕНИЕ

10510 / 09.09.2021

Изпълнително дело №: 20218330400477

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.10.2021 г. до 04.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на РОСИЦА ПЕНЕВА ДАСКАЛОВА, а именно:

1/      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39520.35.21 /три девет пет две нула точка три пет точка две едно/, находящ се в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, местност ЧЕТВЪРТИТА ДУПКА, с площ 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина; категория на земята: 3 /три/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 035021. Съседи на поземления имот: 39520.35.284, 39520.35.22, 39520.35.25, 39520.35.20.

ЦЕНА: 612.00 лв.

2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39520.10.42 /три девет пет две нула точка едно нула точка четири две/, находящ се в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, местност ХАРМАНИТЕ, с площ 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята: 4 /четири/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 010042. Съседи на поземления имот: 39520.10.15, 39520.10.14, 39520.10.38, 39520.10.344, 39520.10.16.

ЦЕНА: 634.00 лв.


вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имотите.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 04.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 05.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.