693/2011 - ДВОРНО МЯСТО СЪС СГРАДИ В С. ЛОМ ЧЕРКОВНА, УЛ. ДУНАВ 22


ОБЯВЛЕНИЕ № 6271 / 26.11.2020

Изпълнително дело №: 20118330400693

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2020 г. до 20.01.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ХРИСТО СВЕТЛОЗАРОВ СТАНЧЕВ, чрез неговия баща и законен представител Светлозар Станчев, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 325 /пет римско тире триста двадесет и пет/, в квартал 47 /четиридесет и седем/, по регулационния план на село Лом Черковна, община Бяла, област Русе, с площ от 1 900 кв.м /хиляда и деветстотин квадратни метра/, с адрес: ул. „ Дунав“ № 22 /двадесет и две/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 205 кв.м /двеста и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ IV – 324 и УПИ VI – 326.

ЦЕНА: 2 016.00 лв.

вписана възбрана в полза на Юробанк България АД, правоприемник на Алфа Банк АД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.01.2021 г., участвалите в публичната продан на 21.01.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.