693/2011 - ДВОРНО МЯСТО СЪС СГРАДИ В С. ЛОМ ЧЕРКОВНА, УЛ. ДУНАВ 22


ОБЯВЛЕНИЕ

265 / 14.01.2020

Изпълнително дело №: 20118330400693

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.02.2020 г. до 17 часа на 04.03.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ЕЛЕНА СТОИЛОВА СТАНЧЕВА, а именно:

     ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 205 кв.м /двеста и пет квадратни метра/, ведно с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 325 /пет римско тире триста двадесет и пет/, в квартал 47 /четиридесет и седем/, по регулационния план на село Лом Черковна, община Бяла, област Русе, с площ от 1 900 кв.м /хиляда и деветстотин квадратни метра/, с адрес: с. Лом Черковна, общ. Бяла, ул. „ Дунав“ № 22 /двадесет и две/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ IV – 324 и УПИ VI – 326.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 480.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на Юробанк България АД, правоприемник на Алфа Банк АД,


Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва на 04.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 05.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.