242/2021 - НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, БУЛ. ЛИПНИК 106


ОБЯВЛЕНИЕ

9710 / 19.08.2021

Изпълнително дело №: 20218330400242

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на САМУЕЛ ГРУП ЕООД , а именно:

       НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Русе, комплекс „Изток“, бул. Липник №106 /сто и шест/, а именно от осеметажна административна сграда, находяща се в гр.Русе, по бул. Липник № 106 /сто и шест/, построена в УПИ XXXI – 191 / тридесет и едно римско, сто деветдесет и едно арабско/, образуван от УПИ III – 191 /три римско, сто деветдесет и едно арабско/ в квартал 682 /шестстотин осемдесет и две/ със Заповед № 3506/30.11.2004 г. За изменение на план за регулация, издаден от кмета на Община Русе, целият с площ 1203 кв.м. /хиляда двеста и три квадратни метра/ САМО етажи № I /първи/, № III /трети/, № IV /четвърти/, № V /пети/, № VI /шести/, всеки от които със застроена площ от 544 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/ и етаж VII /седем/ със застроена площ от 302.29 кв.м. /триста и два квадратни метра и двадесет и девет квадратни дециметра/, а които етажи са обособени по правилата на етажната собственост, ЗАЕДНО с открита тераса с площ 241.71 кв.м. /двеста четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, заедно с част от партерния етаж, която част се намира в дясно от входа на сградата и представлява самостоятелно помещение / обособено от помещение №5 /пет/ с площ на помещението 178 кв.м. /сто седемдесет и осем квадратни метра/, при граници: входно фоайе, стълбище, от двете страни терен и останалата част от помещение №5 /пет/ и част от партерния етаж на сградата, която се намира вляво от входа на сградата и представлява самостоятелно помещение /обозначено като помещение №1/ с площ 182.24 кв.м. /сто осемдесет и два квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра/, при граници на помещението: входно фоайе, асансьорна шахта и от трите страни – терен, състоящо се от четири стаи, коридор и два самостоятелни санитарни възела. ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата, описани в чл.38 ЗС, заедно с 1000/1203 /хиляда върху хиляда двеста и три/ идеални части от УПИ XXXI – 191 /тридесет и едно римско, сто деветдесет и едно арабско/, върху който е построена цялата сграда, при граници на целия терен: бул. Липник, УПИ XIX – 191 и от двете страни УПИ III – 191, ведно с правото на преминаване през общия терен с вход откъм бул. Липник. Част от описаните етажи, а именно първи етаж и помещенията, находящи се на партера, са преустроени, съгласно Удостоверение № 64/21.12.2001, издадено от Община Русе в „ЦЕХ ЗА ДАМСКА КОНФЕКЦИЯ“ на основание Разрешение за строеж /за промяна на предназначението/ № 229/14.06.2001, издадено от Община Русе и в съответствия с одобрени от Община Русе архитектурни проекти и съгласно същите се състоят, както следва: На партерния етаж от: стълбище, фоайе, шивашки цех, две асансьорни шахти, коридор, помещение „довършване и окончателно гладене“, склад за готова продукция, две санитарни помещения, коридор, помещение „стая за жената“, помещение за чистачка, помещение за душ и санитарен възел, а на първия етаж се състоят от: стълбище, коридор, кроячно, склад за платове, склад за помощни материали, помещение за техник, моделиерна, помещение „началник производство“, помещение „касиер счетоводител“, помещение за управител, помещение за секретар, две асансьорни шахти, стая за почивка и хранене, два санитарни възела, коридор, помещение „стая за жената“, помещение за чистачка, помещение за душ, санитарен възел, съблекалня за петдесет и пет души, склад за инвентар. Съгласно Решение за строеж №73/26.01.2006г. За преустройство с промяна на предназначение на съществуваща сграда, издадено от Община Русе и съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.01.2006г., партера, № I /първи /, № III / трети/ , № IV /четвърти/ , № V / пети/, № VI / шести/ етаж в гореописаната сграда се преустройват в шивашки цех и кафе – бар в северната част на партера. Тези недвижими имоти по кадастралната карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД – 18 – 91/15.12.2007г. На изпълнителния директор на АГКК, представляват:

1) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка две, точка едно/, на адрес Русе, бул. Липник №106 /сто и шест/, етаж 0 /нула/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 178.00 кв.м. /сто седемдесет и осем квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/: с прилежащи части: 18.32% /осемнадесет цяло тридесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво 1 /едно/: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.12, над обекта: 63427.7.628.2.4;

2) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, две/, на адрес Русе, бул. Липник №106 /сто и шест/, ет. 0 /нула/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 182.24 кв.м. /сто осемдесети два квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта 1 / едно/: с прилежащи части: 4.61% /четири цяло и шестдесет и една стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво 1 /едно/: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.7.628.2.3, под обекта: 63427.7.628.2.12, над обекта: 63427.7.628.2.4;

3) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две,точка четири /, на адрес: Русе, бул. Липник №106 /сто и шест/, етаж 1 /едно/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем /, с площ по документ 544.00 кв.м /петстотин четиридесет и четири квадратни метра /, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с прилежащи части 12.33% /дванадесет цяло и тридесет и три стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво 1 /едно/ ; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж : няма, под обекта: 63427.7.628.2.1; 63427.7.628.2.2 и 63427.7.628.2.3, над обекта: 63427.7.628.2.5;

4) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две,точка, шест/, на адрес Русе, бул. Липник №106 /сто и шест/ , етаж 3 /три/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем /, с площ по документ 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с прилежащи части 12.33% /дванадесет цяло и тридесет и три стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво 1 /едно /; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.628.2.5, над обекта: 63427.7.628.2.7;

5) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две,точка, седем/, на адрес: Русе, бул. Липник №106 /сто и шест , етаж 4 / четири /, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем /, с площ по документ 544.00 кв.м /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с прилежащи части: 12.72% /дванадесет цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.628.2.6, над обекта: 63427.7.628.2.8;

6) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две,точка, осем/, на адрес Русе, бул. Липник №106 /сто и шест/ , етаж 5 /пет/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с прилежащи части: 12.72% /дванадесет цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба , ниво 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.628.2.7, над обекта: 63427.7.628.2.9;

7) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две,точка, девет/, на адрес Русе, бул. Липник №106 /сто и шест/ , етаж 6 /шест/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 / едно/, с прилежащи части: 12.72% /дванадесет цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба , ниво 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.628.2.8, над обекта: 63427.7.628.2.10;

8) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две,точка, десет/, на адрес Русе, бул. Липник №106 / сто и шест /, етаж 7 /седем/, който се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 302.29 кв.м. /триста и два квадратни метра и двадесет и девет квадратни дециметра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 6.72% /шест цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата, изба и тераса с площ от 241.71 кв.м./ двеста четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра /, ниво 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.9, над обекта: няма,

ЗАЕДНО с 1000/1203 /хиляда върху хиляда двеста и три/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, на адрес гр. Русе, община Русе, област Русе, булевард Липник №106 /сто и шест/ с площ 1251 кв.м. /хиляда двеста петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 191, квартал 682, парцел XXXI-191, при съседи: 63427.7.460, 63427.7.572, 63427.7.744 и 63427.7.732.

ЦЕНА: 1 006 429.00 лв. без ДДС

/съгласно ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ на вещо лице с вх.№ 11412/28.05.2021г г. и ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ с вх. № 12483/08.06.2021г, 5,5% от достигнатата тръжна цена подлежат на облагане по ЗДДС. Дължимият ДДС, купувачът следва да внесе едновременно с цената, за която е обявен./

 

вписана Законна ипотека в полза на БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, учредена 2019г.; вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе; вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК АД /последваща/

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.