187/2018 - ЛИВАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С.НИСОВО, МЕСТНОСТ МАЛЪК ЛОМ


ОБЯВЛЕНИЕ

3126 / 16.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330400187

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.08.2020 г. до 17 часа на 10.09.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на РАЛИЦА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА /длъжник/ и НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ ГЕНОВ /съсобственик, дал съгласие за изнасяне на неговите идеални части/, а именно:

  ИМОТ № 072054 /нула седем две нула пет четири/, в землището на село Нисово, община Иваново, област Русе, ЕККАТЕ 51768, МЕСТНОСТ "МАЛЪК ЛОМ", площ на от 2.001 дка /два декара и един квадратен метър/, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА; при граници: имот № 072009 – ливада, имот № 000018 – залесена територия, имот № 072008 – ливада, имот № 000052 – водно течение. Върху имота има следните ограничения: 64. Защитена територия. Природен парк. Забранява се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл. 31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана на управление. 66. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона с плана за управление.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 800.00 лв.

 

Вписани Възбрани в полза на БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД и НИС ПЕТРОЛ ЕООД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 10.09.2020 г., участвалите в публичната продан на 11.09.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.