817/2017 - 1/3 ИД.Ч. ОТ ЛОЗЕ В С.ЧИЛНОВ, МЕСТНОСТ НОВИ ЛОЗЯ


ОБЯВЛЕНИЕ № 4689 / 23.09.2020

Изпълнително дело №: 20178330400817

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2020 г. до 18.11.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ЗАНЕВ, а именно:

 

            1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ИМОТ № 004117 /нула нула четири едно едно седем/, в землището на село Чилнов, община Две могили, област Русе, с ЕКАТТЕ 81373 в местността „НОВИ ЛОЗЯ“, площ на имота: 0.409 /нула точка четиристотин и девет/ декара, начин на трайно ползване: Лозе, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: четвърта, граници и съседи: имот №№ 004116 - лозе; 004095 - лозе; 004094 - лозе; 004118 – лозе; 004221 - полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

 ЦЕНА: 36.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.