532/2017 - ВИЛА, НАХОДЯЩА СЕ В РУСЕ, МЕСТНОСТ ЛЮЛЯЦИТЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

4705 / 23.09.2020

Изпълнително дело №: 20178330400532

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, а именно:

      ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, представляваща ИМОТ № 244 /две четири четири/, с площ 487.00 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/, кадастрален район 180 /сто и осемдесет/ по кадастралния план на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ЕКАТТЕ 63427, ведно с построената в него ПОСТРОЙКА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ с площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/ съгласно Разрешение за строеж № 388Аз/10.05.1982г. На ГНС – Русе, при граници и съседи за имота: имот № 180.265 – на Община Русе; имот № 180.245 – на Община Русе; имот № 180.247 – на Община Русе; имот № 180.243 – на Иван Калинов Дечков, а съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.174.244 /шест три четири две седем точка едно седем четири точка две четири четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, с площ 499 кв.м. /четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 63427.174.244.1 /шест три четири две седем точка едно седем четири точка две четири четири точка едно/, със застроена площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 275001800. Съседи на поземления имот: 63427.174.265, 63427.174.243, 63427.174.248, 63427.174.247, 63427.174.246, 63427.174.245

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 560.00 лв.

вписана възбрана в полза на Райфайзенбанк ЕАД – цедирало вземаенто си на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.