126/2019 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ ЛЮЛЯЦИТЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

3060 / 15.07.2020

Изпълнително дело №: 20198330400126

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ЙОСИФ ЛЮБОМИРОВ МУТАФОВ /длъжник/ и АННА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА, /трето лице, дало съгласие за изнасяне на неговите идеални части на продан/, а именно:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.175.305 /шест три четири две седем точка едно седем пет точка три нула пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ; с площ от 501 кв.м. /петстотин и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/; категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 305 /триста и пет/, квартал: 181 /сто осемдесет и едно/. Съседи на поземления имот: 63427.175.310; 63427.175.309; 63427.175.308; 63427.175.306; 63427.175.320; 63427.175.304.

    ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 960.00 лв

вписана Възбрана в полза на Бисер Станчев и Чебелита Станчева

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.