429/2016 - ОФИС, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ЛЮЛЯК № 9-11


ОБЯВЛЕНИЕ

14369 / 10.11.2021

Изпълнително дело №: 20168330400429

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13.12.2021 г. до 13.01.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на БЪЗОВСКИ ООД, а именно:

ОФИС № 3/три/, на партерен етаж, в ЖИЛИЩНА СГРАДА на шест етажа, с магазини на първи етаж, в гр. Русе, по ул. Люляк № 9 и 11 /девет и единадесет/, а съгласно кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.28 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две осем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 9-11 /девет тире единадесет/, вх. 1 /едно/, ет. 0 /нула/, обект 3 /три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 60.11 кв.м. /шестдесет квадратни метра и единадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 3,241 % ид.ч. от общите части на сградата съгласно кадастрална карта, а съгласно нотариален акт заедно с 3,241 % ид.ч. /три цяло двеста четиридесет и една хилядни процента идеални части/от общите части на сградата и от дворното място, равняващи се на 14.94 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра/, при граници съгласно нотариален акт: офис № 2, двор, калкан, офис № 4, коридор, а съгласно кадастрална карта при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.29, 63427.2.5554.1.27; под обекта: 63427.2.5554.1.31, 63427.2.5554.1.30; над обекта: 63427.2.5554.1.1

  ЦЕНА: 37 851.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 13.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 14.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.