291/2015 - МАГАЗИН, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26


ОБЯВЛЕНИЕ

2960 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20158330400291

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕТ МАГИК- МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА, а именно:

МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка три/,  находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 6 /шест/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 70.40 кв.м. /седемдесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.39 % от общите части на сградата, равняващи се на 30.92 кв. м. /тридесет квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на партерен етаж  с площ 70.40 кв.м. /седемдесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.2; 63427.2.5633.1.4 ;  под обекта – 63427.2.5633.1.52; 63427.2.5633.1.15, ведно с МАГАЗИН № 14, находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.4   /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка четири/,  находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 14 /четиринадесет/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 29.77 кв.м. /двадесет и девет  квадратни метра и седемдесет и седем   квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 0.59 % от общите части на сградата, равняващи се на 12.72 кв. м. /дванадесет квадратни метра и седемдесет и два  квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 14 /четиринадесет/, находящ се на партерен етаж  с площ 29.77 кв.м. /двадесет и девет  квадратни метра и седемдесет и седем   квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.5; 63427.2.5633.1.3;  под обекта – 63427.2.5633.1.54; 63427.2.5633.1.52; над обекта – 63427.2.5633.1.16; 63427.2.5633.1.15.

По време на описа е констатирано, че самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5633.1.4 е приобщен към общите части на сградата, без четвърта преградна стена.       

 

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 89 700.00 лв.

ВЪРХУ ИМОТИТЕ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД И ВТОРА ПО РЕД, КАКТО И ВПИСАНА ВЪЗБРАНА В ПОЛЗА НА ВЗИСКАТЕЛЯ

 

Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.