622/2019 - 1/4 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, В С.МАЛКО ВРАНОВО


ОБЯВЛЕНИЕ

12993 / 20.10.2021

Изпълнително дело №: 20198330400622

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 02.11.2021 г. до 02.12.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕРГИН ЕЗАЙДИН СЮЛМАН, а именно:

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 720 кв.м. /седемстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-359 /десет римско тире триста петдесет и девет/ в кв. 30 /тридесет/ по регулационния план на с. Малко Враново, общ. Сливо Поле, обл. Русе, при граници и съседи: от едната страна улица, УПИ XI – 358, УПИ XIII – 366, УПИ IX – 359.

  ЦЕНА: 778.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Районен съд Русе

Определям всеки понеделник и петък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 02.12.2021 г., участвалите в публичната продан на 03.12.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.