293/2021 - СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ МАН 8.136 ФАЕ С РЕГ.№ Р 6532 КВ


ОБЯВЛЕНИЕ

14399 / 11.11.2021

Изпълнително дело №: 20218330400293

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13.12.2021 г. до 13.01.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на СИНЕРО ГРУП ЕООД, а именно:

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ МАН 8.136 ФАЕ С РЕГ.№ Р 6532 КВ

- първа регистрация: 20.02.1989г.

- дата на промяна: 09.11.2018г.

- цвят: зелен - рама № WVM5651511G049298

- двигател № 7659395392361

Забележка: Налично като окомплектовка е гребло за почистване, монтирано, както и собствен кран на платформата за малки товари.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 11 200.00 лв.


наложени Запори в полза на ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ и в полза на взискателя ПЛАМ СТРОЙ 2002 ЕООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 13.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 14.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.