871/2019 -ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.МАРТЕН, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 40


ОБЯВЛЕНИЕ

3090 / 16.07.2020

Изпълнително дело №: 20198330400871

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАДЕВ и ВЯРА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, а именно:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0.357 /нула точка триста петдесет и седем/, по кадастралния план на град Мартен, находящ се в гр. Мартен, ул. Александровска 40, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, Област Русе, одобрен със заповед № 128, от 23.04.1986г. на Община Русе, с площ по кадастрален план: 1 151 кв.м /хиляда сто петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: квартал 94 /деветдесет и четири, парцел VIII /римско осем/; квартал 68 /шестдесет и осем/, парцел VIII-614 /римско осем тире арабско шестстотин и четиринадесет/, като УПИ VIII /римско осем/ има площ 1155 /хиляда сто петдесет и пет/ квадратни метра и е отреден за Жилищно застрояване – Заповед № 956 от 10.07.2001г. - ИПР, при съседи поземлени имоти: 0.356, 0.7084, 0.358, 0.348; заедно с построените в имота: Сграда № 0.357.1 /нула точка триста петдесет и седем точка едно/, на един етаж, масивна, друг вид сграда за обитаване, застроена на 65 кв.м./ шестдесет и пет квадратни метра/; и сграда № 0.357.2 /нула точка триста петдесет и седем точка две/, на един етаж, масивна, селскостопанска сграда, застроена на 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/; и заедно с всички подобрения, приращения и трайни насаждения.

ЦЕНА: 49 248.00 лв.

учредена Договорна ипотека и вписана възбрана в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, както и вписана Възбрана в полза на БЕСТ ФАЙНЕНС ООД по партида на ГЕОРГИ РАДЕВ

Определям всеки понеделник и сряда за оглед на имота от 15:00ч. до 18:00ч.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.