628/2018 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ МЕРАТА


ОБЯВЛЕНИЕ

4336 / 08.09.2020

Изпълнително дело №: 20188330400628

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 15.09.2020 г. до 15.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АЙ ЕР СЪРВИСИЗ ЕООД , а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47 /шест три четири две седем точка две шест осем точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в местността „МЕРАТА“, с площ 16 805 кв.м. /шестнадесет хиляди осемстотин и пет квадратни метра/, а съгласно удостоверение за декларирани данни с площ 16 801 кв.м. /шестнадесет хиляди осемстотин и един квадратни дециметра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Съседи: 63427.268.8, 63427.268.16, 63427.268.29, 63427.268.19, 63427.268.48, 63427.268.39.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 288 000.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на Първа Инвестиционна Банка АД, вписана Възбрана в полза на Първа Инвестиционна Банка АД; Юробанк България АД и Община Русе, учреден Залог в полза на Дитрих Брос Дивелопментс, като същият не е подновен след изтичане на петгодишния срок, съгласно справка ЦРОЗ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с IBAN BG57FINV91507117408923, BIC код FINVBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 15.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 16.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.