628/2018 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ МЕРАТА


ОБЯВЛЕНИЕ

10884 / 15.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330400628

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.10.2021 г. до 04.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АЙ ЕР СЪРВИСИЗ ЕООД , а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47 /шест три четири две седем точка две шест осем точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в местността „МЕРАТА“, с площ 16 805 кв.м. /шестнадесет хиляди осемстотин и пет квадратни метра/, а съгласно удостоверение за декларирани данни с площ 16 801 кв.м. /шестнадесет хиляди осемстотин и един квадратни дециметра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Съседи: 63427.268.8, 63427.268.16, 63427.268.29, 63427.268.19, 63427.268.48, 63427.268.39.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 228 000.00 лв.

 

учредена Договорна ипотека в полза на С.Г. ГРУП ЕАД; вписани Възбрани в полза на С.Г. ГРУП ЕАД, Юробанк България АД, Община Русе; учреден Залог в полза на Дитрих Брос Дивелопментс, като същият не е подновен след изтичане на петгодишния срок, съгласно справка ЦРОЗ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 04.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 05.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.