451/2022 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГР. РУСЕ, МЕСТНОСТ МЕРАТА


ОБЯВЛЕНИЕ

2791 / 23.02.2023

Изпълнително дело №: 20228330400451

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.03.2023 г. до 20.04.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТЕОДОР ЕМИЛИЯНОВ КАЛОМЕНСКИ, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.160.100 /шест три четири две седем точка едно шест нула точка едно нула нула/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност МЕРАТА, с площ 501 кв.м. /петстотин и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих; Категория на земята: 0 /нулева/; Предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 100. Съседи на поземления имот: 63427.160.99, 63427.160.98, 63427.160.83, 63427.160.82, 63427.160.148.

ЦЕНА: 7 056.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на БАНКА ДСК АД и в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.04.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.04.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.