507/2018 - МЕРЦЕДЕС С 180 С РЕГ.№ Р 2422 АХ


ОБЯВЛЕНИЕ

15471 / 02.12.2021

Изпълнително дело №: 20188330400507

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.01.2022 г. до 10.02.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ЦВЕТЕЛИНА БОНЧЕВА ЯКОВЧЕВА, а именно:

 

Лек автомобил МЕРЦЕДЕС С 180 с рег.№ Р 2422 АХ

- първа регистрация: 11.04.1994г.

- дата на промяна: 17.10.2002г.

- цвят: сив

- рама № WDB2020181A101903

- двигател № 11192010056782

Автомобилът е с невалидна застраховка "гражданска отговорност" и с невалиден преглед за изправност на същия. Забелязват се драскотини и нарушения по боята, липсват двата предни фара, счупено лява огледало, с газова уредба и др.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 160.00 лв.


 

наложени Запори по настоящото изпълнително дело; по ИД 20118320403854 по описа на ЧСИ Иван Иванов Хаджииванов и по ИД 20157600400849 по описа на ЧСИ Цветанка Стойчева Георгиева

Определям всеки вторник и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на автомобила.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 10.02.2022 г., участвалите в публичната продан на 11.02.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.