516/2019 - АПАРТАМЕНТ В ГР.РУСЕ, УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ 6, ЕХ.Б, ЕТ.8, АП.5


ОБЯВЛЕНИЕ

4534 / 17.09.2020

Изпълнително дело №: 20198330400516

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕМИЛИЯН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, а именно:

      АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, осмия етаж, във вход „Б“ /буква „Б“/, в жилищен блок „Димитър Дончев“, по ул. „Никола Петков“ № 6 /шест/, с административен адрес: гр.Русе, жк „Здравец – север“ ул. „Никола Петков“ № 6 /шест/, вх.Б /буква „Б“/, ет.8 /осми/, ап.5 /пети/, със застроена площ 77.75 кв.м /седемдесет и седем квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра/, състоящ се от две стаи, дневна и кухня, при граници за апартамента: двор, стълбище, апартамент № 4, апартамент № 6 от осми етаж, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /ШЕСТ/, със застроена площ 3.54 кв.м /три квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра/, при граници на избата: изба № 5, общо помещение, двор и коридор, заедно с приспадащите се 0.813 % /нула цяло осемстотин и тринадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.666.4.40 /шест три четири две седем точка седем точка шест шест шест точка четири точка четири нула/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ж.к. Здравец – Север, ул. Никола Петков № 6 /шест/, вх. 2 /две/,ет. 8 /осем/, ап. 5 /пет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.666 /шест три четири две седем точка седем точка шест шест шест/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 73.55 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сгадата: на същия етаж: 63427.7.666.4.39, 63427.7.666.4.62; под обекта: 63427.7.666.4.38; над обекта: няма.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 61 800.00 лв.

учредена договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД /подновена 2017г./, вписани възбрани в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД, РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.