147/2017 - ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НАХОДЯЩА СЕ В С.НИКОЛОВО, МЕСТНОСТ ПЛУЖНА


ОБЯВЛЕНИЕ

381 / 17.01.2020

Изпълнително дело №: 20178330400147

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2020 г. до 17 часа на 12.03.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ СТОИЛОВ, трето лице придобило имота с тежест, а именно:

      ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /ПАСИЩЕ, МЕРА/, с площ 1.999 дка /един декар и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, намираща се в землището на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, общ. Русе, обл. Русе, местността ПЛУЖНА, пета категория, представляваща ИМОТ № 071026 /нула седем едно нула две шест/, по картата на възстановената собственост, при граници: имот № 071027, имот № 000054, имот № 071025, имот № 071023, съгласно нотариален акт, а според кадастрална карта ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51679.71.26 /пет едно шест седем девет точка седем едно точка две шест/, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност ПЛУЖНА, с площ 1 999 кв.м. /хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; категория на земята: 5 /пета/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 071026 /нула седем едно нула две шест/. Съседи на поземления имот: 51679.71.23; 51679.71.25; 51679.71.27; 51679.71.54.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 760.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на Община Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 12.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.