76/2016 - 1/2 ИД.Ч. ОТ УПИ В С.НИСОВО, УЛ. ХАРМАНИТИ


ОБЯВЛЕНИЕ

6844 / 20.12.2019

Изпълнително дело №: 20168330400076

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.01.2020 г. до 17 часа на 27.02.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ЮЛИАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, а именно:

          ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от УПИ XX – 307 /двадесет римско тире триста и седем арабско/, находящ се с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. "Харманити", в кв. 12 /дванадесет/, по регулационния план на с.Нисово, одобрен със Заповед № 388, 389/1935 г., с площ от 800 кв.м. /осемстотин квадратни метра/, при граници: УПИ XXVII-308; УПИ XXVIII-308; УПИ XIX-390; улица; УПИ XXI-307.

  ЦЕНА: 1 116.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД,


Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.02.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.02.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.