451/2019 - 2 БРОЯ УПИ-та, НАХОДЯЩИ СЕ В С.НИСОВО


ОБЯВЛЕНИЕ

3020 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20198330400451

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ВАСИЛ КОСТОВ КЪНЕВ, ВАСИЛ КОСТОВ КЪНЕВ, а именно:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-344 /седем римско тире триста четиридесет и четири арабско/, в квартал 10 /десет/ по регулационния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 388,389/1935 г. и Заповед № 21/1978 г., с площ 1220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, при граници на имота: УПИ VI-343, УПИ VII-344, от двете страни улица; представляващ по документ за собственост ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, заедно с подобренията и насажденията в него.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 6 560.00 лв.


 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-344 /осем римско тире триста четиридесет и четири арабско/, в квартал 10 /десет/ по регулационния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 388,389/1935 г. и Заповед № 21/1978 г., с площ 745 кв.м. /седемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, при граници на имота: УПИ VI-343, УПИ VII-344, от двете страни улица; представляващ по документ за собственост ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, заедно с подобренията и насажденията в него.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 4 720.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на Община Русе - 2 бр.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. До 18:00ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.