597/2021 - НИВА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ДВЕ МОГИЛИ, МЕСТНОСТ СЕРЕНДЕКЛИКА


ОБЯВЛЕНИЕ № 14934 / 18.11.2021

Изпълнително дело №: 20218330400597

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.12.2021 г. до 12.01.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛИЙПСТЪРН РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД , а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.23.62 /две нула едно осем четири точка две три точка шест две/, находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили , обл. Русе, местност СЕРЕНДЕКЛИКА, с площ 10003 кв.м. /десет хиляди и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; Категория на земята: 3 /трета/; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 023062. Съседи на поземления имот: 20184.23.54, 20184.23.164, 20184.23.61, 20184.23.162.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 13 200.00 лв.

вписана Възбрана в полза на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БУРГАС ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 13.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.