472/2010 - 1/2 ИД.Ч. ОТ НИВА В С.МЕЧКА, МЕСТНОСТ РАДЕВА ПЛАНИНА


ОБЯВЛЕНИЕ

4373 / 09.09.2020

Изпълнително дело №: 20108330400472

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ, а именно:

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 412006 /четири едно две нула нула шест/, находящ се в землището на с. Мечка с ЕКАТТЕ 47977, общ. Иваново, обл. Русе, в местността РАДЕВА ПЛАНИНА, с площ 5.101 дка /пет декара сто и един квадратни метра/, начин на трайно ползване: НИВА, вид собственост: ЧАСТНА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, граници и съседи: имот № 412007 НИВА на Симеон Маринов Иванов, имот № 412004 НИВА на Гана Маринова Димова, имот № 412005 НИВА на Величка Димитрова Маринова, имот № 000413 ПОЛСКИ ПЪТ на Община Иваново, имот № 000428 ПОЛСКИ ПЪТ на Община Иваново.

ЦЕНА: 864.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на Банка ДСК ЕАД и ОТП Факторинг ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.