910/2019 - 1/16 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ ДЪБРАВАТА И БОЖАНОВА ЛИВАДА


ОБЯВЛЕНИЕ

4380 / 09.09.2020

Изпълнително дело №: 20198330400910

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на собственост на ИВО ПЕТРОВ МЕТОДИЕВ, а именно:

      1/16 /една шестнадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.202.26 /шест три четири две седем точка две нула две точка две шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ДЪБРАВАТА, с площ от 3002 кв.м. /три хиляди и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: НИВА. Категория на земята: 4 /четвърта/. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 023026. Съседи на поземления имот: 63427.202.10, 63427.203.47, 63427.202.9, 63427.202.25.

ЦЕНА: 183.00 лв.

1/16 /една шестнадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.275.2 /шест три четири две седем точка две седем пет точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност БОЖАНОВА ЛИВАДА, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: НИВА. Категория на земята: 7 /седем/. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 026002. Съседи на поземления имот: 63427.275.1, 63427.275.3, 63427.275.32, 63427.275.39.

ЦЕНА: 54.00 лв.


Вписани Възбрани в полза на Районен съд – Русе и в полза на Община Русе – отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.