516/2020 - 1/2 ИД.Ч ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.НОВО СЕЛО, УЛ.Г.С.РАКОВСКИ 1А


ОБЯВЛЕНИЕ

10299 / 01.09.2021

Изпълнително дело №: 20208330400516

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 28.09.2021 г. до 28.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на СВЕТЛОЗАР ЙОРДАНОВ КОДЖАЕВ, а именно:

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.777 /пет нула едно точка седем седем седем/, находящ се в с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235 /пет две две три пет/, общ. Русе, обл. Русе, ул. Георги Сава Раковски № 1А /едно, буква „А“/, с площ по скица 809 кв.м. /осемстотин и девет квадратни метра/; трайно предназначение: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/; стар идентификатор: пл. № 777 /седемстотин седемдесет и седем/, кв. 52 /петдесет и две/, п. V /римско пет/; УПИ V /римско пет/ има площ 799 кв.м. /седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване; ведно с 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от построените в имота:

СГРАДА № 501.777.1 /пет нула едно точка седем седем седем точка едно/, 1 /един/ етаж, масивна, жилищна сграда - еднофамилна, с площ 61 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра/;

СГРАДА № 501.777.2 /пет нула едно точка седем седем седем точка две/, 1 /един/ етаж, паянтова, селскостопанска сграда, с площ 94 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/.

При граници за поземления имот: 501.982, 501.779, 501.778, 501.1006.

  ЦЕНА: 7 056.00 лв.

 

Вписани Възбрани в полза на взискателя Община Русе и в полза на Агенция за контрол на просрочени задължения

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 28.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 29.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.