109/2022 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. НОВО СЕЛО, УЛ. СРЕДНА ГОРА


ОБЯВЛЕНИЕ

2788 / 23.02.2023

Изпълнително дело №: 20228330400109

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.03.2023 г. до 20.04.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАЕВСКИ , а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.986 /пет нула едно точка девет осем шест/ по кадастрален план на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235 /пет две две три пет/, общ. Русе, обл. Русе, одобрен със заповед № 2583 от 16.07.1991 г. на Община Русе, находящ се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, ул. Средна гора, с площ по кадастрален план 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/; трайно предназначение: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/; стар идентификатор: пл. № 226 /две две шест/, квартал 21 /двадесет и едно/, п. VI /римско шест/; при граници по кадастралния план: 501.240, 501.997, 501.241, представляващ ДВОРНО МЯСТО от 500/1640 /петстотин върху хиляда шестстотин и четиридесет/ идеални части от парцел VI-226 /римско шест, тире, арабско двеста двадесет и шест/, целият с площ от 1640 кв.м. /хиляда шестстотин и четиридесет квадратни метра/, находящо се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, в кв. 21 /двадесет и едно/, по плана на селото с реално ползване на 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, по нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 15 ЗСГ, № 75 от 20.09.1983г., том VII, дело № 2590/1983г. На нотариус при РРС, вписан с вх. Рег. № 3460/20.09.1983г., на парт.кига том 325, стр. 396.

ЦЕНА: 5 184.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - цедент на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД и в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.04.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.04.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.