ИД 26/2018 - 1/4 ИД.Ч. ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В НОВО СЕЛО, МЕСТНОСТ ИЛАНЛЪКА


ОБЯВЛЕНИЕ

4455 / 15.09.2020

Изпълнително дело №: 20188330400026

 

         Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ, а именно:

     1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52235.147.46 /пет две две три пет точка едно четири седем точка четири шест/, находящ се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, местност ИЛАНЛЪКА, с посочена в кадастрална карта площ 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 147046 /едно четири седем нула четири шест/. Съседи на поземления имот: 52235.147.48, 52235.147.3, 52235.147.41, 52235.147.40, 52235.147.39, 52235.147.43, 52235.147.47.

ЦЕНА: 144.00 лв.

Вписана възбрана в ползва на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.