941/2021 - 1/12 ИД. Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В ГР. РУСЕ, КВ. ОРТА ЕКЕНЛИК, УЛ. КАЛНЪ ДЕРЕ


 

ОБЯВЛЕНИЕ

1778 / 29.01.2024

Изпълнително дело №: 20218330400941

 

 Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 21.02.2024 г. до 21.03.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТИНКА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА, а именно:

 

1/12 ид.ч. /една дванадесета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.78.64 /шест три четири две седем точка седем осем точка шест четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. ОРТА ЕКЕНЛИК, ул. Калнъ дере, с площ 4197 кв.м. /четири хиляди сто деветдесет и седем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до десет метра; предходен идентификатор: 63427.78.49, 63427.78.4, 63427.78.6; номер по предходен план: 25, квартал: II-А ЕТАП; ведно със същата идеална част от построените в имота:

СГРАДА с идентификатор 63427.78.64.1 /шест три четири две седем точка седем осем точка шест четири точка едно/, застроена площ 93 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;

СГРАДА с идентификатор 63427.78.64.2 /шест три четири две седем точка седем осем точка шест четири точка две/, застроена площ 41 кв.м. /четиридесети и един квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;

СГРАДА с идентификатор 63427.78.64.3 /шест три четири две седем точка седем осем точка шест четири точка три/, застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда;

Съседи на поземления имот: 63427.78.48, 63427.78.63, 63427.78.4, 63427.78.6

ЦЕНА: 7 680.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на: взискателя Община Русе и АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 21.03.2024 г., участвалите в публичната продан на 22.03.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.