630/2018 - АВТОБУС ПЕЖО БОКСЕР С РЕГ.№ Р 5268 РН


ОБЯВЛЕНИЕ

6920 / 17.12.2020

Изпълнително дело №: 20188330400630

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2021 г. до 11.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автобус, собственост на ПГС-96 ООД, а именно:

АВТОБУС ПЕЖО БОКСЕР с рег. № Р5268РН

  • Първа регистрация -11.09.2000 г.

  • Цвят - бял

  • Брой места – 15 + 1

  • Данни за пробег – няма

  • Гориво – дизел

  • Скорости – механични

  • Рама № VF3233J5215948792

Забележка: МПС-то не е с валидна гражданска отговорност. В долната част на вратата на пасажера и прага са налични пробитини.

ЦЕНА: 1 080.00 лв.

 

Наложени запори по горецитираното изпълнително дело, по ИД 20168330400517 и ИД 20168330400518, 2 бр. в полза на НАП, както и по дела на други съдебни органи, а именно: ИД 20177600400188, ИД 20169140400006, ИД 20168250400214

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на автобуса.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 11.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 12.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.