465/2022 - ЖИЛИНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ОБЩИНСКО ДВОРНО МЯСТО В С.ПЕЙЧИНОВО, УЛ. КАМЧИЯ 3


ОБЯВЛЕНИЕ № 8046 / 11.05.2023

Изпълнително дело №: 20228330400465

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 28.05.2023 г. до 28.06.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ и ДОРОТЕЯ КАМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА, а именно:

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, находяща се в с. Пейчиново, общ. Бяла, обл. Русе, ул. Камчия № 3 /три/, построена с отстъпено право на строеж върху Общинско дворно място /АОС № 1760 от 12.11.2009г./, цялото с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-1 /римско девет, тире, арабско едно/, в квартал 2 /две/, по плана на с. Пейчиново, обл. Русе, при граници и съседи: улица Камчия, УПИ III-2, УПИ Х-1 и УПИ I-1, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална скица: СГРАДА с идентификатор 55720.501.12.1 / пет пет седем две нула точка пет нула едно точка едно две точка едно /, със застроена площ: 43 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/, находяща се в с. Пейчиново, общ. Бяла, обл. Русе, с адрес на сградата: с. Пейчиново; Брой етажи 1 /един/; Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 55720.501.12 / пет пет седем две нула точка пет нула едно точка едно две /, находящ се в с. Пейчиново, общ. Бяла, обл. Русе, с адрес на общинския поземления имот: с. Пейчиново, с площ от 947 кв.м. / деветстотин четиридесет и седем квадратни метра /. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана ; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до десет метра /; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1, квартал: 2, парцел: IX. При граници и съседи на имота: 55720.501.403, 55720.501.33, 55720.501.13, 55720.501.472, 55720.501.402.

 

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 800.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя ТОКУДА БАНК АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 28.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 29.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.