186/2013 -ПРОМИШЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДВЕ МОГИЛИ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 134-4


ОБЯВЛЕНИЕ № 6224 / 25.11.2020

Изпълнително дело №: 20138330400186

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2020 г. до 20.01.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ЕТ САДИЕ АБДУЛОВА-ЮЗБЕК, а именно:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2357 /две нула едно осем четири точка едно точка две три пет седем/, находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, бул. България № 134-А /сто тридесет и четири арабско тире буква „А“/, с площ 1989 кв.м. /хиляда деветстотин осемдесет и девет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За складова база; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: 128, парцел: XII, ведно с построените в него сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 20184.1.2357.3 /две нула едно осем четири точка едно точка две три пет седем точка три/, застроена площ 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, СГРАДА с идентификатор 20184.1.2357.4 /две нула едно осем четири точка едно точка две три пет седем точка четири/, застроена площ 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ; СГРАДА с идентификатор 20184.1.2357.5 /две нула едно осем четири точка едно точка две три пет седем точка пет/, застроена площ 34 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ; При съседи на поземления имот: 20184.1.2849, 20184.1.2358, 20184.1.2840, съгласно кадастрална карта, а съгласно нотариален акт представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII /дванадесет римско/, в квартал 128 по плана на гр. Две Могили, обл. Русе, с площ 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, ведно с построеният в него ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ „Магазин за промишлени стоки, кафе-бар и автопаркинг“ с обща застроена площ 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, състоящ се от: магазин за промишени стоки -32.40 кв.м. /тридесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, склад 1 /първи/ - 16.60 кв.м. /шестнадесет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, битовка – 15.60 кв.м. /петнадесет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, санитарен възел /баня/ - 2.70 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, склад 2 /втори/ - 19.96 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и деветдесет и шест квадратни дециметра/, склад 3 /трети/ - 8.17 кв.м. /осем квадратни метра и седемнадесет квадратни дециметра/, склад 4 /четвърти/ - 16.72 кв.м. /шестнадесет квадратни метра и седемдесет и два квадратни дециметра/ - намиращи се на първия етаж на този обект и КАФЕ – БАР – 33.25 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и двадесет и пет квадратни дециметра/, лятна тераса към кафе – бар – 36.54 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра и петдесет и четири квадратни дециметра/, коридор – 2.75 кв.м. /два квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра/, офис - 9.24 кв.м. /девет квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра/, склад – 7.97 кв.м. /седем квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, намиращи се на втория етаж на обекта, при граници и съседи на поземления имот: от три страни улици, УПИ VII.

В парцела е разположена електронна автомобилна везна с обхват 400 кг. - 60000 кг., с фаб.№ 1866, одобрен тип №4405, производител "ЕСИТ" ООД, гр. Бургас, произведена през 2005 г.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 72 000.00 лв.

 

Учредена Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписани Възбрани в полза на „Юробанк България“ АД, „ЕТ Комтрейд - Константин Илиев, Пламен Илиев“ и „НАП гр. Варна“ - офис Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имотите.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.01.2021 г., участвалите в публичната продан на 21.01.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.