590/2015 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ ЧИФЛИКА


ОБЯВЛЕНИЕ

3037 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20158330400590

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следни те недвижими имоти, собственост на МАРИЯН ИВАНОВ ЙОРГОВ, а именно:

  

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.296.115 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЧИФЛИКА, с площ 1 583 кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска; начин на трайно ползване: Широколистна гора; стар идентификатор: 63427.296.1 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно/; номер по предходен план: 63427.296.1 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно/. При съседи за имота: 63427.304.53, 63427.296.116,

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 800.00 лв.

Вписана Възбрана в полза на взискателя ОТП ФАКТОРИНГ ЕАД - цесионер на БАНКА ДСК ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 10:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.