590/2015 - 2/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, МЕСТНОСТ ПОД ЛЕВЕНТА


ОБЯВЛЕНИЕ

3037 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20158330400590

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следни те недвижими имоти, собственост на МАРИЯН ИВАНОВ ЙОРГОВ, а именно:

     2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324/ шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ПОД ЛЕВЕНТА; площ: 1.129 дка/един декар сто двадесет и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията: земеделска, при граници и съседи: 63427.156.868;63427.156.323; 63427.156.334; 63427.156.333; 63427.156.332; 63427.156.2373; 63427.156.2350.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 8 640.00 лв.

Вписана Възбрана в полза на взискателя ОТП ФАКТОРИНГ ЕАД - цесионер на БАНКА ДСК ЕАД, първа по ред /2015г/,вписана Възбрана в полза на Водоснабдяване и Канализация ООД – Русе


 

Определям всеки вторник и четвъртък от 10:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.