905/2019 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ВЛАДАЯ 38


ОБЯВЛЕНИЕ

1279 / 24.02.2021

Изпълнително дело №: 20198330400905

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.03.2021 г. до 22.04.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БОЗМОВ, а именно:

  1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.9.614 /шест три четири две седем точка девет точка шест едно четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Владая № 38 /тридесет и осем/, с площ 1511 кв.м. /хиляда петстотин и единадесет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 614 /шестстотин и четиринадесет/; квартал: 57 /петдесет и седем/; парцел: 8Р 610 9Р /осем, буква „Р“ шест едно нула девет буква „Р“/. Съседи на поземления имот: 63427.9.612, 63427.9.1237, 63427.9.610, 63427.9.1200, 63427.9.615, 63427.9.616, 63427.9.613.

ЦЕНА: 7 330.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.04.2021 г., участвалите в публичната продан на 23.04.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.