113/2018 - 0.490 дка от ЛОЗЕ, цялото с площ от 3090 дка, находящо се в с.Пиргово, местност Долненски рът


ОБЯВЛЕНИЕ

13344 / 26.10.2021

Изпълнително дело №: 20188330400113

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 16.11.2021 г. до 16.12.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, а именно:

 

0.490 дка /нула цяло четиристотин и деветдесет декара/ от ИМОТ № 489005 /четири осем девет нула нула пет/, находящ се в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, м. ДОЛНЕНСКИ РЪТ, представляващ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ НЕТЕРАСИРАНИ, с площ 3.090 дка /три декара и деветдесет квадратни метра/, ЕКАТТЕ 56397 /пет шест три девет седем/, категория на земята: 4 /четвърта/, с граници и съседи: имот № 489018 – лозе; имот № 489017 – лозе; имот № 489016 – лозе; имот № 489012 – лозе; имот № 489010 – лозе; имот № 489011 – лозе; имот № 000589 – полски път; имот № 489008 – лозе.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 133.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на Община Русе – отдел МДТ, Илко Илиев и Община Иваново

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 16.12.2021 г., участвалите в публичната продан на 17.12.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.