ИД 544/2024 - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА В С. ПИРГОВО, МЕСТНОСТ БАРБОВ ОРМАН


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

12665 / 26.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400544

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делото, собственост на СТЕФКА ПАРАСКЕВОВА ИВАНОВА ПОЧИНАЛА НА 03.12.2018Г., ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ НА НЕЗАЕТОТО НАСЛЕДСТВО - АДВ. ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА ОТ АК РУСЕ, , а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от Поземлен имот с идентификатор 56397.651.67 /пет шест три девет седем точка шест пет едно точка шест седем/, находящ се в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе,местност НА ПЛУГА ,с площ 1467 кв.м. /хиляда четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята: 3 /трета/; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 651067;Съседи на поземления имот: 56397.651.102, 56397.651.68, 56397.651.18, 56397.651.27, 56397.651.28. НАЧАЛНА ЦЕНА: 1400.00 лв.

Поземлен имот с идентификатор 56397.358.4 /пет шест три девет седем точка три пет осем точка четири/,находящ се в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе,местност В СЕЛО ,с площ 1222 кв.м. /хиляда двеста двадесет и два квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 /шеста/; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 358004;Съседи на поземления имот: 56397.358.2, 56397.358.3, 56397.358.347.НАЧАЛНА ЦЕНА: 680.00 лв.

Поземлен имот с идентификатор 56397.811.4 /пет шест три девет седем точка осем едно едно точка четири/,находящ се в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе,местност БАРБОВ ОРМАН,с площ 2062 кв.м. /две хиляди шестдесет и два квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Широколистна гора; Отдел/подотдел: 251/к5 /двеста петдесет и едно наклонена черта буква „к“ пет/; Площ: 2062 кв.м. /две хиляди шестдесет и два квадратни метра/; Вид на гората/вид на подотдела: Нискостъблени/ издънково насаждение;Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 811004;Съседи на поземления имот: 56397.601.79, 56397.601.84, 56397.811.5, 56397.601.4, 56397.601.810 НАЧАЛНА ЦЕНА:1760.00 лв.

Поземлен имот с идентификатор 56397.487.10 /пет шест три девет седем точка четири осем седем точка едно нула/,находящ се в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе,местност ДОЛНЕНСКИ РЪТ ,с площ 1750 кв.м. /хиляда седемстотин и петдесет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята: 4 /четвърта/; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 487010; Съседи на поземления имот: 56397.487.11, 56397.522.2, 56397.487.6, 56397.487.16, 56397.487.17 НАЧАЛНА ЦЕНА:2480.00 лв.

Определям Всеки Понеделник и Сряда от 15.00 до 17.00 ч. за запознаване с книжата на имота.

  • Срок за регистрация: от 15.07.2024 г. до 17,00 часа на 15.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 20.08.2024 09:00 КРАЙ:26.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 15.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.