402/2009 - ЛОЗЕ, НАХОДЯЩО СЕ В С.ПИСАНЕЦ


ОБЯВЛЕНИЕ

4473 / 15.09.2020

Изпълнително дело №: 20098330400402

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВАСИЛ ДАМЯНОВ ВИШАНОВ, а именно:

ЛОЗЕ с площ 0.413 дка /четиристотин и тринадесет квадратни метра/ в землището на село Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, местност Частни лозя; пета категория, представляващо имот № 075017 /нула седем пет нула едно седем/ по плана за земеразделяне, при граници: имоти № № 076019; 076018; 075016; 000902; 075018. Върху имота има ограничение 81 трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, а съгласно кадастрална карта - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56441.75.17 /пет шест четири четири едно точка седем пет точка едно седем/, находящ се в с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, местност ЧАСТНИ ЛОЗЯ, с площ 413 кв.м. /четиристотин и тринадесет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛОЗЕ; категория на земята: 5 /пет/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 075017 /нула седем пет нула едно седем/. Съседи на поземления имот: 56441.75.71, 56441.75.902.

ЦЕНА: 223.00 лв.

Вписана възбрана в полза на ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД, цедирало вземането си към Фронтекс Интернешънъл ЕА

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.