ИД 425/2024 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. ПИСАНЕЦ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11827 / 17.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400425

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ПРЕСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ СТРАШИМИРОВ, а именно:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-684 /римско дванадесет, тире, арабско шестстотин осемдесет и четири/ от кв. 56 /петдесет и шест/, образуван от имот 684 /шестстотин осемдесет и четири/ по кадастрален и регулационен план на с. ПИСАНЕЦ, находящ се в с. ПИСАНЕЦ, общ. ВЕТОВО, обл. РУСЕ, с площ 803 кв.м. /осемстотин и три квадратни метра/; Отреден за: Жилищно застрояване; ведно с построената в имота: СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 95,00 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/; Съседи на поземления имот: УПИ VIII-687 от квартал 56, УПИ XVI-686 от квартал 56, УПИ XI-685 от квартал 56, улица, УПИ XIII-684 от квартал 56.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 10240.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГАГОВ,

Определям всеки Сряда и Петък от 15,00 до 19,00 ч. за оглед.

  • Срок за регистрация: от 01.07.2024 г. до 17,00 часа на 01.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.08.2024 09:00 КРАЙ:12.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.