769/2021 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ПЛИСКА 56, БЛ. СРЕДЕЦ, ВХ.6


ОБЯВЛЕНИЕ

14339 / 10.11.2021

Изпълнително дело №: 20218330400769

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13.12.2021 г. до 13.01.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КАМЕН ИЛИЕВ ВЛАДОВ и СТЕЛИЯНА ПЕНЕВА ВЛАДОВА, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.181.3.109 /шест три четири две седем точка едно точка едно осем едно точка три точка едно нула девет/, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Плиска № 56 /петдесет и шест/, вх. 6 /шест/, ет. 1 /едно/, ап. 1/едно/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 63427.1.181.3 /шест три четири две седем точка едно точка едно осем едно точка три/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – МНОГОФАМИЛНА; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.181 /шест три четири две седем точка едно точка едно осем едно/; Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма, с посочена в документа площ: 83.12 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащи части: ИЗБА 21/ двадесет и едно / и 1,087 % / едно цяло и осемдесет и седем хилядни процента / ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.1.181.3.108; под обекта: 63427.1.181.3.138; над обекта: 63427.1.181.3.112 – съгласно кадастрална схема, а съгласно описание по нотариален акт за договорна ипотека: АПАРТАМЕНТ, с номер №1 / едно / - съгласно Удостоверение № 128/05.12.2007 г. на Община Русе, находящ се в гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Плиска №56 / петдесет и шест /, блок Средец, вх. 6 / шест/, ет. 2 / втори /, със застроена площ 83,12 кв.м. / осемдесет и три квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра /, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, при граници: двор, стълбище, апартамент на Христо Ганев Андреев, ул. Плиска и двор, заедно с: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 / двадесет и едно /, с площ по данъчна оценка 3,00 кв.м. / три квадратни метра /, при граници трафопост, стълбище, ул. Плиска и коридор, ведно с 1,087 % / едно цяло и осемдесет и седем хилядни процента / идеални части от общите части на сградата и също толкова идеални части от отстъпеното право на строеж.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 127 600.00 лв.

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, подновена 2017г.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 13.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 14.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.