703/2017 - 1/3 ИД.Ч. ОТ ПАСИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ В С.НИКОЛОВО, МЕСТНО ПЛУЖНА


ОБЯВЛЕНИЕ

2982 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20178330400703

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВЕСЕЛКА ЦОНЕВА МАРИНОВА, а именно:

         1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ИМОТ № 092003 /нула девет две нула нула три/, находящ се в землището на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност "ПЛУЖНА", с площ по скица 2.001 дка /два декара и един квадратен метър/. Начин на трайно ползване: Пасище, мера. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Пета. Граници и съседи: имот № 092002; имот № 092001; имот № 000157; имот № 092004; имот № 092010. Върху имота има пследните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения, а съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51679.92.3 /пет едно шест седем девет точка девет две точка три/, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност „ПЛУЖНА“, с площ по кадастрална карта от 2 001 кв.м. /две хиляди и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/; Номер по предходен план: 092003; Съседи: 51679.92.2, 51679.92.11, 51679.92.10, 51679.92.4, 51679.185.157, 51679.92.1.

ЦЕНА: 864.00 лв.

вписана Възбрана в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.