714/2020 - ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО СЪС СГРАДА, НАХОДЯЩО СЕ В С.ПОЛСКО КОСОВО, УЛ. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 14


ОБЯВЛЕНИЕ № 15011 / 22.11.2021

Изпълнително дело №: 20208330400714

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.12.2021 г. до 12.01.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА и СТЕФАН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, а именно:

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-38 /десет римско тире тридесет и осем арабско/ в квартал 8 /осем/, по регулационния план на село Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе с площ от 1400 кв.м. /хиляда и четиристотин квадратни метра/ с адрес: ул. Девети септември № 14 /четиринадесет/, заедно с построените в него КЪЩА с РЗП 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/ и САЙВАНТ със застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, при граници и съседи: улица, УПИ XI – 39; УПИ VII – 35 и УПИ IX – 37.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 6 772.20 лв.


 

вписани Възбрани в полза на: ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ, КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и ОКРЪЖЕН СЪД РУСЕ,

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 13.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.