902/2016 - 26/36 ИД.Ч. ОТ УПИ, ВЕДНО СЪС СЪЩИТЕ ИД.Ч. ОТ СГРАДАТА В НЕГО, НАХОДЯЩ СЕ В С.ПОМЕН, УЛ. ШИПКА 3


ОБЯВЛЕНИЕ № 178 / 05.01.2023

Изпълнително дело №: 20168330400902

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.01.2023 г. до 22.02.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА и трети лица, дали съгласие техните идеални части да бъдат продавани по реда на публична продан: НАЙДЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ, РУСКА НЕДЕЛЧЕВА РАЧЕВА и КАТЯ ПЕТРОВА ДОНЧЕВА , а именно:

 

26/36 ид.ч. /двадесет и шест тридесет и шести идеални части/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX - 309 /девет римско, тире, триста и девет арабско/, в квартал 58 /петдесет и осем/ с кадастрален № 3461 три четири шест едно/, по регулационния план на с. Помен, одобрен със заповед №3462/1935 г., находящ се в с. Помен, общ. Две могили, ул. Шипка № 3 /три/, с площ по скица от 820 кв.м. /осемстотин и двадесет квадратни метра/, а по данъчна декларация 800 кв. м. /осемстотин квадратни метра/, ведно със същите идеални части от построената в имота ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП на обекта 33 кв. м. /тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, съгласно данъчна декларация ; със съседи: УПИ № VIII - 310; УПИ № X - 308; Улица.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 618.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.02.2023 г., участвалите в публичната продан на 23.02.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.