258/2018 - лек автомобил ПОНТИЯК ВАЙБ С РЕГ.№ Р 1971 РН


ОБЯВЛЕНИЕ

13340 / 25.10.2021

Изпълнително дело №: 20188330400258

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 16.11.2021 г. до 16.12.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ЮЛИЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, а именно:

 

  лек автомобил ПОНТИЯК ВАЙБ с рег.№ Р 1971 РН

- цвят: бял

- рама № 5Y2SL65826Z407419

- брой: 4+1

- състояние: катастрофирал

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 400.00 лв.


 

наложени запори върху превозното средство по горецитираното изпълнително дело, както и предходни запори от ЧСИ Цветанка Георгиева и от ТД на НАП – гр.Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на превозното средство, намиращо се в с.Басарбово, паркинга на гробищен парк.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 16.12.2021 г., участвалите в публичната продан на 17.12.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.