203/2015 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГР.РУСЕ, УЛ. ДАСКАЛ АВЕРКИЙ № 62


ОБЯВЛЕНИЕ

360 / 17.01.2020

Изпълнително дело №: 20158330400203

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2020 г. до 17 часа на 12.03.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1172 /шест три четири две седем точка две точка едно едно седем две/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Даскал Аверкий № 62 /шестдесет и две/, с площ: 447 кв.м. /четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/. Съседи: 63427.2.1231; 63427.2.1173; 63427.2.1168; 63427.2.1171, съгласно кадастрална карта, а съгласно нотариален акт - ДВОРНО МЯСТО с площ от 238 кв.м /двеста тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, представляващо имот планоснимачен номер 80 /осемдесет/, в квартал 4 /четири/, по плана на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, , по ул. Доктор Аверкий 62 /шестдесет и две/, бивша ул. Йорданка Николова № 62 /шестдесет и две/, ведно с построената в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА върху 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, състояща се от две стаи с изба под тях; при граници: ул. Доктор Аверкий, Силвия Ненова и Йордан Симеонов.

Към момента на извършване на описа не е констатирано наличие на сграда, която да попада върху имота.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 200.00 лв.

вписана Възбрана в полза на "Водоснабдяване и канализация" ООД,

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 12.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.