805/2022 - НИВА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ПРОСЕНА, МЕСТНОСТ АРМУКЛИЯТА


ОБЯВЛЕНИЕ

3182 / 28.02.2023

Изпълнително дело №: 20228330400805

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.03.2023 г. до 20.04.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ПЕМБИШ ЯКУБОВА ХАСАНОВА, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58637.14.58 /пет осем шест три седем точка едно четири точка пет осем/, целият с площ от 3001 кв.м. /три хиляди и един квадратни метра/, находящ се в с. Просена, общ. Русе, обл. Русе, местност АРМУКЛИЯТА; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; Категория на земята: трета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 014058; При съседи на поземления имот: 58637.14.59, 58637.14.279, 58637.14.57, 58637.14.2.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 4 880.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.04.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.04.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.