948/2015 - 1/6 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО 1/6 ИД.Ч. ОТ СГРАДИ В С.ПРОСЕНА, УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР 12


ОБЯВЛЕНИЕ

7764 / 09.05.2023

Изпълнително дело №: 20158330400948

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.05.2023 г. до 22.06.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на РЕНЕТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА /трето лице, придобило имота с тежест/, а именно:

 

1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.70 /пет нула едно точка седем нула/, находящ се в с. Просена, общ. Русе, обл. Русе, ул. Хаджи Димитър № 12 /дванадесет/, по кадастрален план, одобрен със Заповед № 1728/21.09.1988г, с площ 1132 кв.м. /хиляда сто тридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: кв. 8 /осем/, п. VIII-общ. /римско осем/, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII /римско дванадесет/, с площ 1148 кв.м. /хиляда сто четиридесет и осем квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване, ведно с 1/6 /една шеста/ идеална част от построените в имота:

1) СГРАДА № 501.70.1 /пет нула едно точка седем нула точка едно/ - 1 /един/ етаж, масивна, жилищна сграда – еднофамилна, с площ 62 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/;

2) СГРАДА № 501.70.2 /пет нула едно точка седем нула точка две/ - 1 /един/ етаж, масивна, селскостопанска сграда, с площ 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/;

3) СГРАДА № 501.70.4 /пет нула едно точка седем нула точка четири/ - 1 /един/ етаж, масивна, селскостопанска сграда, с площ 6 кв.м. /шест квадратни метра/;

Граници и съседи на поземления имот: имот № 501.71, имот № 501.63, имот № 501.69, имот № 501.396.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 013.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на взискателя ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 23.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.