211/2024 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. РЯХОВО, УЛ. ЦАР СИМЕОН № 3


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

12007 / 18.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400211

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делото, собственост на ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЛАДЕВ, а именно:

      ½ ид.ч. /едно втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63668.151.310 /шест три шест шест осем точка едно пет едно точка три едно нула/, находящ се в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Цар Симеон № 3 /три/, с площ 1344 кв.м. /хиляда триста четиридесет и четири квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1058, кв. 21, ведно със същата идеална част от построените в имота: СГРАДА с идентификатор 63668.151.310.1 /шест три шест шест осем точка едно пет едно точка три едно нула точка едно/, застроена площ 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 63668.151.310.2 /шест три шест шест осем точка едно пет едно точка три едно нула точка две/, застроена площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 63668.151.310.3 /шест три шест шест осем точка едно пет едно точка три едно нула точка три/, застроена площ 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Всички при съседи: 63668.151.320, 63668.151.319, 63668.151.311, 63668.151.322, 63668.151.309. Забележка: По време на описа е установено, че сграда с идентификатор 63668.151.310.3 е премахната !

НАЧАЛНА ЦЕНА: 15360.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,

Определям всеки Вторник и Четвъртък от 16,00 до 18,00 ч. за оглед на имота

  • Срок за регистрация: от 01.07.2024 г. до 17,00 часа на 01.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.08.2024 09:00 КРАЙ:12.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.