74/2024 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА В ГР. РУСЕ, МЕСТНОСТ БАРБУКОВ ТРАП


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

12661 / 26.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400074

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ЯНКА СТЕФАНОВА ИЛИЧ, а именно:

      ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.173.65 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и три, точка шестдесет и пет/ по КККР на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.05.2009г., с административен адрес гр. Русе, местност БАРБУКОВ ТРАП, с площ от 789,00 /седемстотин осемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ), категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 183.65, при съседи: 63427.173.64, 63427.173.74, 63427.173.66, 63427.233.35, ведно с ½ идеална част от СГРАДА с идентификатор 63427.173.65.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и три, точка шестдесет и пет, точка, едно/, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, застроена площ 21,00 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи: 1.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 5292.15 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя КАЛИН МИХАЛЕВ КЛАСАНОВ,

Oпределям всеки Вторник и Петък от 15.00 до 17.00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 15.07.2024 г. до 17,00 часа на 15.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 20.08.2024 09:00 КРАЙ: 26.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 15.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.