338/2022 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ, НАХОДЯЩ СЕ В С.САНДРОВО, МЕСТНОСТ ЛЮЛЯЦИТЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

9638 / 20.07.2022

Изпълнително дело №: 20228330400338

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 15.08.2022 г. до 15.09.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КОРАЛУС ЕООД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със стар идентификатор 65348.68.38 /шест пет три четири осем точка шест осем точка три осем/, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, а съгласно кадастрална скица с нов идентификатор 65348.68.174 /шест пет три четири осем точка шест осем точка едно седем четири/, находящ се в с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЦЕРНИТЕ, целият с площ от 6813 кв.м. /шест хиляди осемстотин и тринадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За стопански двор; Категория на земята: 3 /трета/; Предишен идентификатор: 65348.68.38; 65348.68.45. Номер по предходен план: 068038, 068045, ведно с монтираните три броя метални цилиндрични силоза за храна на птици, представляващи подобрение върху парцела, обслужващи сградите; ведно с построените в имота:

  • СГРАДА със стар идентификатор 65348.68.38.1 /шест пет три четири осем точка шест осем точка три осем точка едно/, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, а съгласно кадастрална скица с нов идентификатор 65348.68.174.1 /шест пет три четири осем точка шест осем точка едно седем четири точка едно/, със застроена площ 1260 кв.м. / хиляда двеста и шестдесет квадратни метра /; брой етажи 1 /един/; Предназначение: Селскостопанска сграда;

  • СГРАДА със стар идентификатор 65348.68.38.2 /шест пет три четири осем точка шест осем точка три осем точка две/, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, а съгласно кадастрална скица с нов идентификатор 65348.68.174.2 /шест пет три четири осем точка шест осем точка едно седем четири точка две/, със застроена площ 320 кв.м. / триста и двадесет квадратни метра /; брой етажи 1 / един /; Предназначение: Селскостопанска сграда; По време на описа е констатирано, че съществуват само бетонови стени на сградата и същата се използва като силажна яма.

  • СГРАДА със стар идентификатор 65348.68.38.3 /шест пет три четири осем точка шест осем точка три осем точка три/, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, а съгласно кадастрална скица с нов идентификатор 65348.68.174.3 /шест пет три четири осем точка шест осем точка едно седем четири точка три/, със застроена площ 24 кв.м. / двадесет и четири квадратни метра /, брой етажи 1 / един /; Предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

При граници и съседи на имота: 65348.68.14, 65348.68.173, 65348.68.24, 65348.68.176.

ЦЕНА: 290 736.00 лв.

вписана Възбрана и учредена 2018г. Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Определям всеки вторник и петък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 15.09.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 16.09.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.